Over ons privacybeleid

Plein 5 geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij
nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om
met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij
stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
dienstverlening van plein 5. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden
is 01/01/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle
voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden
verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen
wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen
misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons
verstrekte persoonsgegevens.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten)
opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk
zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Grizzly Marketing. Persoonsgegevens die
u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze
partij gedeeld. Grizzly marketing heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische)
ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
Grizzly marketing is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten
verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen
bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Grizzly
marketing maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met
betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens
verzameld en/of opgeslagen. Grizzly marketing behoudt zich het recht voor om
verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te
verbeteren.

E-mail en mailinglijsten

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die
geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt
onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp
beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere
internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.
MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder
verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te
delen.
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van
Hostnet. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen
getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te
voorkomen. Hostnet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij
gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en
woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor
uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader
daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie deelt in het geval van
een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en
informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer
dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.
Wij maken gebruik van de diensten van DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is
daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD
delen. DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat DPD onderaannemers inschakelt, stelt DPD uw gegevens
ook aan deze partijen ter beschikking.

Voor pakketten die worden verzonden met de pakketdienst ( DPD ) zal een bedrag worden gevraagd van €7,25. Hiervoor geld gratis levering boven de €75. Voor groot meubelen word het bedrag aangepast op de kilometers. Groot meubels worden bezorgd met een koerierdienst. Hiervoor geld geen gratis verzending boven €75. Met groot meubels word er altijd contact met je opgenomen over de leverkosten. Dit varieert van €30-€150 in Nederland. Buitenlandse leveringen worden uitgedragen aan Jan Crediet. Hiervan zal een prijsopgaven opgegeven worden van wat de levering zal kosten. Hiervoor geld geen gratis levering boven €75. Voor pakketten naar het buitenland ( Europa ) zullen de bedragen varieren tussen €13,50-€23,95. Hiervoor geld geen gratis verzending boven €75. 

Retourvoorwaarden

De kosten van retourzending + de gemaakte kosten zijn voor de klant. Is het zo dat je je
order kapot hebt ontvangen door eventuele schade van verzending, meld dit bij ons
binnen 24 uur van ontvangst doormiddel van het sturen van een foto, dan kunnen wij dit
nog ruilen voor een nieuwe. Meld je de schade later dan dit dan zullen we moeten kijken
voor een oplossing.
Het artikel mag niet gebruikt of beschadigd zijn. Mocht het product tijdens het
retourneren kapot zijn gegaan worden deze kosten ook niet vergoed. Voor te
retourneren moet dit eerst worden aangegeven via de mail of telefonisch.
Bestellingen die buiten de retourtijd van 14 dagen vallen worden niet retour genomen.
Bij retourzendingen dient altijd een retoursformulier meegeleverd te worden. Als er geen
retourformulier aanwezig is, of het is niet correct ingevuld. Kan er ook geen geld retour
gestort worden.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de
diensten van Office. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met
betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van
verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
Office is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.
Office gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven
beschreven.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil
zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u
verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met
ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later
moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en
overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot
geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met
het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IPadres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Plein 5 op grond van een wettelijke verplichting worden
gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk
onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te
delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw
klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst
te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de
toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot
uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben
vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene
bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons
worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze
rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en
kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval
dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te
ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van
afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij
geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te
allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u
vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die
strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30
dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de
verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie
waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een
verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt
dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn
aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben
op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die
strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30
dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft
niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten
uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of
kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door
andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een
dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling
van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door of in opdracht van Plein 5. Als u bezwaar maakt zullen wij
onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw
bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens
die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend
staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele
besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op
zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem
dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Zodra u onze webshop pagina bezoekt word er altijd gevraagd of u akkoord gaat met de
cookies die wij gebrijken. Hierbij kunt u ook de cookie verklaring inlezen.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op
grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben
Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere
Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit
vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt
u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor
de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan
brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contact gegevens:

Plein 5
Dr. Ar. Holplein 5
4031 MB Ingen
Nederland
T: 0433-6045508
E: info@plein5ingen.nl
KvK: 57091838
BTW: NL852434674B01